หลักสูตรการบริหารทั่วไป

1. การประเมินข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งครู มีวิทยฐานะเเละเลื่อนวิทยฐานะ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการ

4. ความรู้เกี่ยวกับGoogle Meet สำหรับการประชุม

5. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

6. การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์

7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

8. วันวิสาขบูชา บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

10. ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์

11. แนวทางการบริหารงบประมาณ

12. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. ความปลอดภัยในสถานศึกษา

14. การจัดทำประมาณการราคา เพื่อของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

15. บทเรียนออนไลน์ ความรู้รอบด้านลูกเสือสามัญ

16. บทเรียนออนไลน์ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

17. แบบทดสอบการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน