ON Blended หมายถึง จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ เเบบ ON-Blended 91 โรงเรียน

1.โรงเรียนวัดบางภาษี

2.โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย

3.โรงเรียนบ้านไผ่หลวง  

4.โรงเรียนวัดลานคา

5.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

6.โรงเรียนวัดโคกเขมา

7.โรงเรียนวัดทุ่งน้อย

8.โรงเรียนบ้านห้วยกรด

9.โรงเรียนวัดไทร

10.โรงเรียนวัดศิลามูล

11.โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ

12.โรงเรียนวัดพระมอพิสัย

13.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (บางเลน)

14.โรงเรียนวัดลำพญา

15.โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

16.โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

17.โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว           

18.โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี  

19.โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

20.โรงเรียนวัดท่าข้าม

21.โรงเรียนบ้านตาดแดด

22.โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 

23.โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

24.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

25.โรงเรียนวัดสำโรง 

26.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 

27.โรงเรียนบ้านลานแหลม 

28.โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 

29.โรงเรียนวัดนิลเพชร 

30.โรงเรียนวัดบัวปากท่า   

31.โรงเรียนวัดบัวหวั่น 

32.โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 

33.โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

34.โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 

35.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 

36.โรงเรียนวัดดอนหวาย  

37.โรงเรียนบ้านบางเตย 

38.โรงเรียนวัดบางช้างใต้  

39.โรงเรียนบ้านฉาง

40.โรงเรียนวัดห้วยตะโก 

41.โรงเรียนคลองทางหลวง 

42.โรงเรียนวัดน้อย 

43.โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

44.โรงเรียนประตูน้ำพระพิมล 

45.โรงเรียนบ้านดงเกตุ 

46.โรงเรียนวัดปรีดาราม

47.โรงเรียนวัดตุ๊กตา 

48.โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 

49.โรงเรียนวัดประชานาถ 

50.โรงเรียนวัดไทยาวาส       

51.โรงเรียนวัดงิ้วราย 

52.โรงเรียนบ้านห้วยพลู 

53.โรงเรียนวัดกลาง 

54.โรงเรียนวัดบางพระ 

55.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 

56.โรงเรียนวัดท้องไทร 

57.โรงเรียนวัดศีรษะทอง 

58.โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 

59.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม       

60.โรงเรียนวัดลาดสะแก 

61.โรงเรียนบ้านคลองบางกระทึก  

62.โรงเรียนวัดดอนยอ 

63.โรงเรียนวัดเชิงเลน 

64.โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 

65.โรงเรียนบ้านพาดหมอน 

66.โรงเรียนวัดจินดาราม 

67.โรงเรียนบ้านคลองใหม่

68.โรงเรียนวัดมะเกลือ 

69.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 

70.โรงเรียนวัดรางกำหยาด 

71.โรงเรียนวัดทรงคะนอง 

72.โรงเรียนวัดสรรเพชญ 

73.โรงเรียนบ้านบางม่วง

74.โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 

75.โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 

76.โรงเรียนวัดละมุด            

77.โรงเรียนวัดบางหลวง

78.โรงเรียนวัดบางน้อยใน

79.โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

80.โรงเรียนวัดโพธิ์    

81.โรงเรียนตลาดเจริญสุข  

82.โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 

83.โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

84.โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 

85.โรงเรียนวัดท่าพูด 

86.โรงเรียนวัดไร่ขิง

87.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 

88.โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 

89.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

90.โรงเรียนวัดสาลวัน      

91.โรงเรียนบ้านคลองโยง