ON Hand หมายถึง จัดการเรียนรู้โดยเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ เเบบ ON-Hand 21 โรงเรียน

1.โรงเรียนวัดสัมปทวน  

2.โรงเรียนวัดกกตาล    

3.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

4.โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

5.โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

6.โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

7.โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง    

8.โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม  

9.โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง  

10.โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

11.โรงเรียนบ้านบางเลน   

12.โรงเรียนวัดผาสุการาม

13.โรงเรียนวัดเกาะแรต

14.โรงเรียนบ้านหนองปรง

15.โรงเรียนบ้านท่าตลาด   

16.โรงเรียนบ้านบางประแดง  

17.โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์

18.โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่   

19.โรงเรียนบ้านคลองจินดา

20.โรงเรียนบ้านดอนทอง

21.โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์