ON LINE หมายถึง จัดการเรียนรู้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ เเบบ ON-LINE 1 โรงเรียน

1.โรงเรียนวัดเกษตรตราราม