ON – SITE หมายถึง จัดการเรียนรู้โดยเรียนที่โรงเรียน

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “โรงเรียนหยุดได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” และได้ดำเนินการสำรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดจากการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าวของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งได้จัดทำแบบสอบถามในลักษณะ Google From เพื่อสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน       การสอนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้ความสำคัญและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา