ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 111รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 121
นายสุริยันต์  สุวรรณทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 113

นายธนะชน ทัศนะเกตุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 105


ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเกษร  อุบล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางกัญญา  อิ่มใจ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
นางรัชนี  เมตตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวกาญจนา  ไทรฟัก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางเสาวภา  คนเที่ยง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวรัตนาวดี  เวศน์บางแก้ว
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล