คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายเเละแผน
กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูเเละบุลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายเเละคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน