ข้อมูลบุคลากรเขต

ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 111

โทรศัพท์มือถือ –


นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โทรศัพท์มือถือ : —

โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 111

นายสุริยันต์  สุวรรณทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โทรศัพท์มือถือ : 089-254-2121

โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 105

นายธนะชน ทัศนะเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โทรศัพท์มือถือ : 091-415-1916

โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 113


นางสาวพรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 108

โทรศัพท์มือถือ : 082-224-4991

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุวรรณีย์  อินทร์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 089-124-3349
นางสาวเมธาวี  ปิ่นทอง
พนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 089-837-8004
นายชาติชาย  แก้วรักษ์
ช่างปูน
โทรศัพท์มือถือ : 095-801-1541
นายศุภฤกษ์ สุโธ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์มือถือ : 092-778-8477
นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 062-6165399
นางเกวลิน  บุญเรืองลือ บาลละคร
พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์มือถือ : 096-786-4236
นายก้องเกียรติ  ชาววัฒนา
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์มือถือ : 081-197-1345
นางสาวสมพร  ตุ้มกูล
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 082-092-8245
นางรุ่งนภา  สุรารักษ์
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ : 081-527-5011
นางอรทัย กิ่งสวัสดิ์
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์มือถือ : 086-757-9210
นายปฐม  หมดมลทิน
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์มือถือ : 061-737-5604
นางสาวเบญจมาศ  เอียดใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 082-285-6681
นางเสาวนีย์ กิ่งสวัสดิ์
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์มือถือ : 099-051-3766
นายอธิวัฒน์  หงิมห่วง
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์มือถือ : 064-267-9050
นายธิปไตย ทองนพคุณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์มือถือ : 092-549-7319

นางกัญญา  อิ่มใจ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 110

โทรศัพท์มือถือ : 081-406-8713

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

นายวรายุทธ เขียวยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ : 080-056-9866


นางรัชนี  เมตตา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 114

โทรศัพท์มือถือ : 081-940-1963

กลุ่มนโยบายและแผน

นางศศิธร  แร่ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ : 081-586-5169
นางสาวปวรรณ  แก้ววิริยะกิจกูล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 087-366-5780

นายปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ : 084-361-4494

นางสาวณัฐชนก  สมบูรณ์วงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-002-7497


นางสาวรัตนาวดี  เวศน์บางแก้ว
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 104
โทรศัพท์มือถือ : 080-650-5249

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัตนาวดี  เวศน์บางแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 080-650-5249
นางสุวิมล  สุรัตน์เรืองชัย
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 081-763-9839
นางธัญวรัตน์  ไทรบุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-916-3657
นายสมชาย  เขม้นงาน
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 085-849-6280
นางสาวพชรพร  พชรวิชิต
พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 065-930-0161
นางพิมพา  บานเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 086-674-4959


นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 112

โทรศัพท์มือถือ : 083-009-4889

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุพิชฌาย์  แป้งทา
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 081-941-7552
นางกรองขวัญ  แซ่เฮง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 064-140-3265
นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 080-864-1336
นางสาวณัฏฐนันท์  บุญโพธิ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 093-878-701
นายกำธร  ศรีวราสาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-857-7687
นางสาววิลาสินี  ธินิศิริ
นักจิตวิทยา
โทรศัพท์มือถือ : 081-447-3694


นางสาวเกษร  อุบล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 034331123 ต่อ 106

โทรศัพท์มือถือ : 081-251-2202

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 094-924-4999
นางสาวฐานิตารัชต์  สุวรรณมุณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 080-632-6554
นางสาวนงค์นุช  เสมลับ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 098-890-8416
นายสันติ  อินทิราวรนนท์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์มือถือ : 086-706-0102
นางสาวไพลิน  กิจสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 084-554-6181
นางเจริญศรี  จำปี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 087-410-9268
นางสมจิตร  แพเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์มือถือ : 083-392-0355


นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 034331123

โทรศัพท์มือถือ : 081-480-0419

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนวลลออ  ไทยนิยม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์มือถือ : 081-797-9130

นางสาวกาญจนา  ไทรฟัก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

โทรศัพท์มือถือ : 081-492-2225

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาววริมน  ฟอลเล็ต
นิติกร
โทรศัพท์มือถือ : 089-919-5860

นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 034331123ต่อ 117

โทรศัพท์มือถือ : 081-795-1578

กลุ่มนิเทศ ติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นายเมธี  อ้นทอง
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 089-232-3331
นางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 081-527-1556
นางสาวสุรีพร  พันยุโดด
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 087-015-8812
นายสุภัค  แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 081-795-1578
นางสุทธิรัตน์  นาคราช
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 086-998-0993
นางพรทิพย์  นิลวัตถา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ : 062-335-2659

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 081-981-4830
นางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 098-1625995

นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 089-118-8261
นางสาวสายใจ  ฉิมมณี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์มือถือ : 066-116-1861


นางเสาวภา  คนเที่ยง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์มือถือ : 084-090-8577

กลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา