หลักสูตรบริหารวิชาการ

1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้

**หมายเหตุ ต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าเรียนก่อนถึงเข้าเรียนได้ จะส่งลิงค์เข้าเรียนให้กับผู้เข้ารับการอบรมผ่าน E-mail

2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. ห้องเรียนกลับด้าน

4. วันวิสาขบูชา บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5. การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว

6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตามแนวทาง CEFR

7. บทเรียนออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(The Twenty-First Century Skills)

8. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก