นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ผ่านระบบ Google Meet