นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม