โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ