นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดจินดาราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มาตรฐานที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศประเด็นการพิจารณาที่ 1, 3 และ 6
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 สพป.นครปฐม เขต 2